Akkreditering og genakkreditering: trin-for-trin

Læs, hvordan både akkreditering og genakkreditering foregår.

 

Akkreditering – trin-for-trin:

1. Kvalitetsbeskrivelse

Rådgivningen udarbejder en kvalitetsbeskrivelse ud fra RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. Der aftales en dato for auditdag, og rådgivningen oplyses om det tilknyttede auditorteam. Alle auditorer har underskrevet en tavshedspligts- og habilitetserklæring, og det er muligt for rådgivningen at fravælge et match grundet inhabilitet.

2. Auditorer forbereder auditdagen

Auditorteamet består af en akkrediteringsfaglig og en rådgivningsfaglig auditor. Auditorteamet gennemgår sammen kvalitetsbeskrivelsen og forbereder auditdagen.

3. Auditdag

Auditorteamet kommer på besøg i rådgivningen. De vil typisk få en rundvisning og interviewe ledelse, ansatte og frivillige, og lytte med på igangværende rådgivning.
Efter besøget udarbejder auditorerne en auditrapport, som er den samlede vurdering af rådgivningen.

4. Akkrediteringsnævnet træffer afgørelse

På baggrund af auditrapporten træffer nævnet afgørelse, om rådgivningen kan akkrediteres. Rådgivningen modtager auditrapporten med feedback til hvert punkt i kvalitetsmodellen. Disse kan være inden for tre kategorier:

  • Ingen uoverensstemmelser (OK)
  • Mindre uoverensstemmelser (MUO)
  • Større uoverensstemmelser (SUO)

Såfremt rådgivningen har OK til alle punkter, vil nævnet akkreditere rådgivningen uden videre. Har rådgivningen MUO eller SUO, vurderer nævnet, om rådgivningen kan rette op på disse indenfor tre måneder. Rådgivningen får herefter en handlingsplan og tidsfrist.

Når rådgivningen er klar, kontaktes sekretariatet med dokumentation på, hvordan der er rettet op på uoverensstemmelserne. Nævnet afgør, om disse er fyldestgørende, og om rådgivningen kan akkrediteres. Vurderer nævnet, at uoverensstemmelserne er så store, at der ikke kan rettes op indenfor tre måneder, kan rådgivningen ikke akkrediteres og muligheden for fremtidig akkreditering drøftes.

Under Publikationer findes “Retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering”, hvor de forskellige procedurer, der følger de forskellige typer afgørelser, fremgår.

5. Kvalitetsstempel

Når rådgivningen lever op til kvalitetskravene, bliver rådgivningen akkrediteret.

Rådgivningen får RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel.

Rådgivningerne skal én gang årligt følge op på deres akkreditering og tilpasse kvalitetsbeskrivelsen, hvis der er væsentlige ændringer. En akkreditering er gyldig i tre år, herefter skal rådgivningen genakkrediteres.

 

Se hvilke rådgivninger, der er akkrediteret – gå efter kvalitetsstemplet.

 

GENakkreditering – trin for trin:

En akkreditering efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel varer i tre år, hvorefter rådgivningen skal genakkrediteres. Genakkreditering sker efter den til enhver tid gældende kvalitetsmodel. Processen for en genakkreditering minder om den oprindelige, mens omfanget dog er mindre.

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel for rådgivningstilbud

1. Kvalitetsbeskrivelse

Rådgivningen udarbejder igen en kvalitetsbeskrivelse efter den til enhver tid gældende kvalitetsmodel. Rådgivningen kan med fordel tage udgangspunkt i den tidligere kvalitetsbeskrivelse samt de to årlige opfølgninger, men skal være opmærksom på, at der kan være ændrede eller nye kriterier i kvalitetsmodellen. Den opdaterede kvalitetsbeskrivelse udfyldes på AkkrediteringsPortalen under fanen, Genakkreditering.

Som led i genakkrediteringen har rådgivningen mulighed for at få auditors sparring på udvalgte områder eller særlige udfordringer i rådgivningen. Rådgivningen kan ved udfyldelse af kvalitetsbeskrivelsen opliste eventuelle ønsker til særlige fokusområder, som auditor så vil imødekomme i videst muligt omfang.

2. Auditdag

Kvalificeret rådgivning

Ligesom ved den oprindelige akkreditering vil rådgivningen få besøg i forbindelse med genakkreditering – dog kun af en enkelt auditor. Audit vil bestå af en rundvisning, interviews med ledelse, koordinatorer og rådgivere samt observationer i rådgivningen. Auditor skriver på baggrund af kvalitetsbeskrivelsen og besøget en auditrapport.

Auditor vil ikke nødvendigvis være en af de to, der forestod det oprindelige audit. Rådgivningen er velkommen til at efterspørge dette, og i så fald vil RådgivningsDanmark forsøge at efterkomme ønsket.

3. Nævnsafgørelse

På baggrund af auditrapporten træffer nævnet afgørelse om, hvorvidt rådgivningen kan genakkrediteres. Det sker ud fra samme procedure som ved en akkreditering.

Se ”Retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering” (pdf)

Rådgivningen modtager auditrapporten med feedback til hvert punkt i kvalitetsmodellen. Hvis rådgivningen har OK til alle punkter, akkrediterer nævnet rådgivningen. Har rådgivningen mindre eller større uoverensstemmelser, vurderer nævnet, om rådgivningen kan rette op på disse indenfor en fastlagt tidsperiode. Rådgivningen får herefter en handlingsplan og tidsfrist.

Herefter kontakter rådgivningen sekretariatet med dokumentation på, hvordan der er rettet op på uoverensstemmelserne. Nævnet træffer så afgørelse om akkreditering.

4. Kvalitetsstempel

Når rådgivningen har vist, at den fortsat lever op til kvalitetskravene, modtager den et opdateret kvalitetsstempel, der angiver yderligere tre års akkreditering.

Rådgivningen skal forsat udarbejde årlige opfølgninger og genakkrediteres efter tre år.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.