Medlemsfordele

Som medlem af RådgivningsDanmark får organisationen adgang til en række medlemsfordele. Organisationen bliver blandt andet en del af et rådgivningsfagligt fællesskab, der arbejder for at løfte og udvikle kvaliteten og fagligheden i rådgivningsbranchen.

RådgivningsDanmarks medlemmer har en række konkrete medlemsfordele. Medmindre andet er angivet er deltagelse gratis for medlemmer.

Et socialt rådgivningsfagligt fællesskab

RådgivningsDanmark faciliterer sparring, videndeling og udvikling, så feltet bliver dygtigere sammen. RådgivningsDanmark arbejder også for at synliggøre medlemmernes vigtige arbejde og for at være et talerør for branchen.

akkreditering

At blive akkrediteret betyder at få et kvalitetsstempel på sin rådgivning. Det legitimerer og stiller rådgivningen stærkere både over for brugere, samarbejdspartnere og finansieringskilder.

Læs om akkreditering.

Rådgivningen modtager et fælles login til AkkrediteringsPortalen ved tilmelding til akkreditering. Portalen er det online system, akkrediteringsordningen organiseres i.

Faglige publikationer

RådgivningsDanmark udarbejder løbende vejledninger, retningslinjer og andre faglige materialer målrettet rådgivningstilbud.

Du finder en oversigt over faglige materialer tilgængelige for medlemmer under Publikationer.

Medarbejdere i medlemsorganisationernes rådgivning kan bestille et individuelt medarbejderlogin til raadgivningsdanmark.dk og få adgang til alle faglige publikationer.

Faglig sparring og rådgivning

RådgivningsDanmark tilbyder tilkøb af bistand inden for de fem temaer i kvalitetsmodellen. Bistanden kan fx bestå i at understøtte etablering af brugerevaluering, rådgive om opstart af nyt rådgivningstilbud eller sparring på at strukturere en beskrivelse af tilbuddet, så den kan danne udgangspunkt for kvalitetsbeskrivelsen.

RådgivningsDanmark tilbyder en time gratis rådgivning ved henvendelse om et konkret spørgsmål eller problem. Rådgivning herudover koster 550 kr. eksklusiv moms per time.

Kontakt RådgivningsDanmark, hvis I ønsker at høre mere om mulighederne.

Adgang til netværk og arrangementer

Netværk
RådgivningsDanmark har på nuværende tidspunkt tre netværk

  • et rådgivernetværk
  • et chatnetværk
  • et ledernetværk.

Netværkene består af koordinatorer, faglige ledere mv., som dagligt arbejder med rådgivning. På møderne er der fokus på videndeling og sparring, og der inviteres eksterne oplægsholdere efter behov. Temaerne besluttes sammen med netværkets deltagere. Netværkene mødes tre til fire gange årligt og nogle gange sammen, når tematikkerne går på tværs. Det er muligt at deltage med max fem medarbejdere per medlemsorganisation.

Se aktuelle netværksmøder i arrangementskalenderen.

Arbejdsgrupper
RådgivningsDanmark nedsætter løbende arbejdsgrupper med medarbejdere fra medlemsorganisationerne, som fokuserer på et fælles, aktuelt tema og fx udvikler retningslinjer.

Praktik
RådgivningsDanmark matcher rådgivningstilbud, som gerne vil lære af andre rådgivningstilbud. Det kan både være i forhold til sparring indenfor et specifikt tema, fx organisering af frivillige rådgivere, eller et givent fagligt område, fx rådgivning af unge. Det kan også være i forbindelse med akkreditering, hvor RådgivningsDanmark kan matche en rådgivning, som ønsker at blive klar til akkreditering, med en allerede akkrediteret rådgivning.

Kontakt RådgivningsDanmark, hvis det har interesse.

Temaarrangementer
RådgivningsDanmark afholder en til to gange årligt temamøder med fokus på aktuelle og tværgående emner i samarbejde med eksterne oplægsholdere.

Årligt kvalitetsseminar
På det årlige kvalitetsseminar præsenteres tendenser og problemstillinger fra årets akkrediteringsforløb, som auditorkorpset har indsamlet i løbet af året. Emnerne drøftes med deltagere og danner udgangspunkt for RådgivningsDanmarks løbende tilpasning og udvikling af kvalitetsmodellen og akkrediteringsordningen. Akkrediterede rådgivninger er forpligtede til at være repræsenteret ved seminaret.

Workshops
Et par gange årligt afholder RådgivningsDanmark kvalitetsudviklende workshops, hvor der er fokus på at opkvalificere specifikke områder indenfor rådgivningsarbejdet. Det kan fx være om brugerevaluering, registrering af data eller underretningspligt. Emnerne tager altid udgangspunkt i de fem temaer i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

På disse workshops vil der være faglige oplæg, mulighed for sparring med RådgivningsDanmarks sekretariat og auditorer samt tid til at udvikle og planlægge indsatser og handleplaner, der forbereder jer til akkreditering.

Prisen for at deltage på disse halvdags workshops er 500 kr. per deltager.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.